டான்டலம்

தோற்றம் தொடர் அம்சங்கள் ESR(mΩ) மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்(V) மின்னியல் திறன் வரம்பு (uF) வெப்பநிலை வரம்பு (°C)
  TPB19 தரநிலை 9--300 2--75 1.5--470 -55~+105
  TPB26 அதிக திறன் 9-300 2--75 2--680 -55~+105
  TPB14 புற மெல்லிய 15--300 2.5--75 1--220 -55~+105
  TPA16 மினியேட்டரைசேஷன் 35--200 2.5--25 6.8--100 -55~+105
  TPD15 அல்ட்ரா-தின் (L7.3xW4.3xH1⑸ 90~100 35 47 -55~+105
  TPD40 பெரிய திறன் தயாரிப்பு (L7.3xW4.3xH4.0)
குறைந்த ESR, அதிக சிற்றலை மின்னோட்டம்
75~100 100 12 -55~+105